footer-logo
Objednejte si zdravé a čerstvé jídlo, užijte si výjimečnou cestu chuti na vašem stole.

Kontaktní Informace

Karvinská 1237/8, 735 53 Dolní Lutyně, Česko

+(420) 778 745 574

info@lutena.cz

Získejte Aktualizace

Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU LUTENA
Vážení návštěvníci,

Jsme rádi, že jste se rozhodli strávit chvíle odpočinku právě v našem penzionu Lutena. Žádáme Vás,abyste věnovali pozornost níže uvedeným pokynům. Prosíme, abyste se jimi řídili a pomohli tak navodit klidnou a ničím nerušenou atmosféru. Je našim přáním, abyste od nás odjížděli odpočatí, spokojení a rádi se k nám vraceli.

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ

 1. Ubytování v Penzionu Lutena se poskytuje na základě smlouvy o ubytování ve smyslu § 2326 až 2331 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 2. Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně nebo ústně.
 3. Stranami smlouvy o ubytování jsou ubytovatel, tj. společnost MARMAT FUTURE s.r.o., IČ: 04899792, sídlem Komenského 629, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín a ubytovaný (dále jen “host”).
 4. Smlouva o ubytování je uzavřena okamžikem podpisu písemné smlouvy o ubytování, nebo okamžikem potvrzení písemné, e-mailové, elektronické či ústní rezervace hosta (ubytovaného). Na základě objednávky ubytovatel rezervuje objednaný termín zákazníkovi. Ubytovatel může před příjezdem požadovat zaplacení zálohy až do výše 100% z ceny pobytu.
 5. Součástí uzavřené smlouvy o ubytování jsou práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb.
 6. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit cenu stanovenou dle aktuálního platného ceníku ubytovatele.

PŘÍJEZD A ODJEZD

 1. Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, jiný státem vydávaný doklad s fotografií). Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii. Bez předložení dokladu totožnosti nelze hosta ubytovat. Ubytovatel eviduje jméno a příjmení hosta, místo trvalého pobytu, datum narození a číslo dokladu.
 2. Hosta je možno ubytovat každý den od 14:00 – 20:00 hod. V případě dřívějšího příjezdu je účtován poplatek ve výši 500 Kč – nutná předchozí domluva. V případě pozdějšího příjezdu je nutno nahlásit předem na tel. 778 745 574. Rezervace ubytování platí v den příjezdu do 20:00, není-li objednávkou sjednáno jinak.
 3. Host dostane k dispozici tři klíče (jeden od pokoje, jeden centrální od vchodu do budovy, jeden od dveří na schodiště). Host není oprávněn pořizovat duplikáty klíčů ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíčů. Při ztrátě klíčů je host povinen nahradit ubytovateli částku 2 500 Kč, kterou strany sjednávají jako paušální náhradu škody (výměny vložek + 3 klíče).
 4. Hosté nejsou oprávněni umožnit vstup do penzionu osobě neubytované, přijímat na pokojích návštěvy či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat na svém pokoji. V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem majitele penzionu.
 5. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit personálu. Pokud host poškodí pokoj nebo jeho zařízení nebo jiné zařízení penzionu, je povinen škodu uhradit v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj / penzion vyřazen z provozu.
 6. Poslední den ubytování host pokoj vyklidí a klíče od uzamčeného pokoje předá personálu nejpozději do 10:00 hodin. Personál provede zběžnou kontrolu pokoje. Nebudou-li klíče od vyklizeného pokoje řádně předány do 10:00 hodin, bude hostovi účtován další započatý den pobytu.
 7. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 8. K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po příjezdových cestách a parkovat na místech k tomu určených na parkovišti před areálem Restaurace a penzionu Lutena.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ HOSTŮ V PENZIONU A NA POKOJÍCH

 1. Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných, psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy penzionu psychotropní či omamné látky.
 2. Ve všech ubytovacích prostorách penzionu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně (pod pokutou).
 3. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.
 4. Děti mladší 10 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za Dítě zodpovídá.
 5. Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se Zejména o ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.
 6. Pobyt psů a jiných zvířat je v prostorách penzionu povolen (není účtován zvláštní příplatek).
 7. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat prostředí penzionu a jeho okolí.
 8. Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do budovy penzionu řádně očistili obuv.
 9. Snídaně se podává od 07:00 do 9:00 hodin, popřípadě dle dohody a potřeb klientů.
 10. Noční klid v budově penzionu platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a všichni hosté jsou povinni jej respektovat.
 11. Hosté mohou využívat wi-fi připojení k internetu, a to bezplatně. Internetové připojení je Zakázáno využívat k nezákonným aktivitám (tj. např. stahování filmů) nebo k rizikovým aktivitám (např. stahování podezřelých souborů (virů), prohlížení pornografie, rozesílání spamů).
 12. Sušení většího množství prádla na pokojích je zakázáno.
 13. Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně, nabíjení telefonu nebo notebooku). Host nesmí přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy pokoje a společných prostor ani zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 14. Host je povinen počínat si při užívání pokoje a zařízení penzionu šetrně. Host je zejména povinen při odchodu z pokoje zhasnout světla, vypojit všechny své spotřebiče, zavřít okna a přesvědčit se, zda neteče voda.
 15. Host je povinen dbát na to, aby při svém odchodu řádně uzamkl dveře pokoje a při příchodu a odchodu po 23.hodině uzamkl dveře ke schodišti a vchodové dveře do budovy.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU

 1. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Ubytovatel ručí za jejich ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.
 2. Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů.
 3. Ubytovatel nenese při běžném provozu odpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali děti a svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou ubytovatelem pojištěny.
 4. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nejbližšímu zaměstnanci provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření, v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Není-li žádný zaměstnanec provozovatele poblíž (např. po ukončení provozní doby), je host povinen hrozící nebezpečí hlásit tel. na č. 777 782 499. Ohlašovny na tel. číslech: TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 PRVNÍ POMOC 155 HASIČI 150 POLICIE 158 VODA 800 292 300ELEKTŘINA, PLYN 800 850 860

V případě nutnosti řešit nenadálé situace po otevírací době restaurace na výše uvedeném tel.č.

STORNO PODMÍNKY A GARANCE PLATEBNÍ KARTOU

Je-li storno ubytování provedeno ze strany hosta, účtují se tyto poplatky:

Zrušení rezervace 7 a více dní před příjezdem: 0

Zrušení rezervace 4-6 dní před příjezdem: 50% z ceny ubytování

Zrušení rezervace 0-3 dny před příjezdem: 100% z ceny ubytování

Garance platební kartou

Vyžadujeme garanci platnou kreditní kartou ke krytí rezervace pro případ storna po termínu nebo nepřijede-li host vůbec. Vyhrazujeme si právo rozhodnout se, že u vaší kreditní karty provedeme předběžnou autorizaci, abychom zjistili, že tato karta je platná a že na ní je dostatečná suma.

V případě zrušení rezervace ze strany zákazníka v době, na kterou se vztahují storno poplatky, si hotel vyhrazuje právo na účtování storno poplatků i bez přítomnosti zákazníka.

OSTATNÍ

 1. Tento ubytovací řád je závaznou součástí smlouvy o ubytování a je závazný pro všechny ubytované hosty.
 2. Při porušení smlouvy o ubytování, povinností dle tohoto ubytovacího řádu či jiných zákonných povinností hosta je ubytovatel oprávněn od smlouvy o ubytování odstoupit a ubytování hosta ukončit. Tím není dotčeno právo ubytovatele na úhradu za poskytnuté ubytování a služby ani případnou náhradu škody.
 3. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti přijímá vedení penzionu.

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pravidel uvedených v provozním řádu.

Děkujeme a těšíme se na Vás zase příště…