logo lutena

Ubytovací řád Penzionu Lutena

Vážení návštěvníci,
Jsme rádi, že jste se rozhodli strávit chvíle odpočinku právě v našem penzionu Lutena. Žádáme Vás,
abyste věnovali pozornost níže uvedeným pokynům. Prosíme, abyste se jimi řídili a pomohli tak navodit
klidnou a ničím nerušenou atmosféru. Je našim přáním, abyste od nás odjížděli odpočatí, spokojení a
rádi se k nám vraceli.

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ

1. Ubytování v Penzionu Lutena se poskytuje na základě smlouvy o ubytování ve smyslu § 2326 až 2331
    občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
2. Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně nebo ústně.
3. Stranami smlouvy o ubytování jsou ubytovatel, tj. společnost RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ ZÓNA s.r.o.,
    sídlem Ostrava – Poruba, U Soudu 6199/25, PSČ 70800 a ubytovaný (dále jen “host”).
4. Smlouva o ubytování je uzavřena okamžikem podpisu písemné smlouvy o ubytování, nebo okamžikem
    potvrzení písemné, e-mailové, elektronické či ústní rezervace hosta (ubytovaného). Na základě
    objednávky ubytovatel rezervuje objednaný termín zákazníkovi. Ubytovatel může před příjezdem
    požadovat zaplacení zálohy až do výše 100% z ceny pobytu.
5. Součástí uzavřené smlouvy o ubytování jsou práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a
    ceníkem služeb.
6. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit cenu stanovenou dle aktuálního
    platného ceníku ubytovatele.

PŘÍJEZD A ODJEZD

1. Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad,
    jiný státem vydávaný doklad s fotografií). Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů,
    v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii. Bez předložení dokladu totožnosti nelze
    hosta ubytovat. Ubytovatel eviduje jméno a příjmení hosta, místo trvalého pobytu, datum narození a číslo
    dokladu.
2. Hosta je možno ubytovat každý den od 14:00 – 21:00 hod. Rezervace ubytování platí v den příjezdu do
    21:00, není-li objednávkou sjednáno jinak.
3. Host dostane k dispozici tři klíče (jeden od pokoje, jeden centrální od vchodu do budovy, jeden od
    dveří na schodiště). Host není oprávněn pořizovat duplikáty klíčů ani umožnit třetí osobě pořídit
    duplikáty klíčů. Při ztrátě klíčů je host povinen nahradit ubytovateli částku 2 500,-Kč, kterou strany
    sjednávají jako paušální náhradu škody (výměny vložek + 3 klíče).
4. Hosté nejsou oprávněni umožnit vstup do penzionu osobě neubytované, přijímat na pokojích
    návštěvy či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat na svém pokoji. V pokoji může host přijímat
    návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem majitele penzionu.
5. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit
    personálu. Pokud host poškodí pokoj nebo jeho zařízení nebo jiné zařízení penzionu, je povinen
    škodu uhradit v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu,
    po kterou bude pokoj/ penzion vyřazen z provozu.
6.Poslední den ubytování host pokoj vyklidí a klíče od uzamčeného pokoje předá personálu nejpozději
    do 10:00 hodin. Personál provede zběžnou kontrolu pokoje. Nebudou-li klíče od vyklizeného pokoje
    řádně předány do 10:00 hodin, bude hostovi účtován další započatý den pobytu.
7.Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve
    kterém byl původně ubytován.
8.K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po příjezdových cestách a parkovat na
    místech k tomu určených na parkovišti před areálem Restaurace a penzionu Lutena.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ HOST Ů V PENZIONU A NA POKOJÍCH

1. Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných, psychotropních látek
    a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy penzionu psychotropní či omamné látky.
2. Ve všech ubytovacích prostorách penzionu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.
3. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.
4. Děti mladší 10 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě
    zodpovídá.
5. Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se zejména
    o ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.
6. Pobyt psů a jiných zvířat je v prostorách penzionu zakázán.
7. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí penzionu a jeho
     okolí.
8. Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do budovy penzionu řádně očistili obuv.
9. Snídaně se podává od 07:00 do 9:00 hodin, popřípadě dle dohody a potřeb klientů.
10. Noční klid v budově penzionu platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a všichni hosté jsou povinni jej
       respektovat.
11. Hosté mohou využívat wi-fi připojení k internetu, a to bezplatně. Internetové připojení je zakázáno
      využívat k nezákonným aktivitám (tj. např. stahování filmů) nebo k rizikovým aktivitám (např. stahování
      podezřelých souborů (virů), prohlížení pornografie, rozesílání spamů).
12. Sušení většího množství prádla na pokojích je zakázáno.
13. Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících k
      osobní hygieně, nabíjení telefonu nebo notebooku). Host nesmí přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv
      úpravy pokoje a společných prostor ani zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.
14. Host je povinen počínat si při užívání pokoje a zařízení penzionu šetrně. Host je zejména povinen při
      odchodu z pokoje zhasnout světla, vypojit všechny své spotřebiče, zavřít okna a přesvědčit se, zda
      neteče voda.
15. Host je povinen dbát na to, aby při svém odchodu řádně uzamkl dveře pokoje a při příchodu a
      odchodu po 23 hodině uzamkl dveře ke schodišti a vchodové dveře do budovy.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU

1. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí
    odložených v zaparkovaných vozidlech. Ubytovatel ručí za jejich ztráty a poškození jen za podmínek a
    do výše stanovené občansko-právními předpisy.
2. Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů.
3. Ubytovatel nenese při běžném provozu odpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby
    neponechávali děti a svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou
    ubytovatelem pojištěny.
4. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nejbližšímu zaměstnanci provozovatele penzionu
    nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření, v rámci svých
    možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
Ohlašovny na tel. číslech: TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
                                          PRVNÍ POMOC 155
                                          HASIČI 150
                                          POLICIE 158

V případě nutnosti řešit nenadálé situace po otevírací době restaurace, kontaktujte prosím provozní na uvedených číslech:

Mazurková Marcela 778 744 897


OSTATNÍ

1. Tento ubytovací řád je závaznou součástí smlouvy o ubytování a je závazný pro všechny ubytované hosty
2. Při porušení smlouvy o ubytování, povinností dle tohoto ubytovacího řádu či jiných zákonných
    povinností hosta je ubytovatel oprávněn od smlouvy o ubytování odstoupit a ubytování hosta ukončit.
Tím není dotčeno právo ubytovatele na úhradu za poskytnuté ubytování a služby ani případnou
náhradu škody.
3. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti přijímá vedení penzionu.

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pravidel uvedených v provozním řádu.

  • Sídlo
  • Karvinská 1237
  • 735 53
  • Dolní Lutyně
  • Kontakty
  • + 420 778 745 574
  • info.penzion-lutena@seznam.cz