logo lutena

Provozní řád dětského hřiště

Provozní řád dětského hřiště Gril baru Lutena

 

 • Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.
 • Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 6 do 99 let.
 • Všem dětem je vstup na pískoviště, houpačky a herní prvky povolen jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby a to takovým způsobem, aby nebyla ohrožena bezpečnost svěřených osob.
 • Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí, je vstup zakázán.
 • Úmyslné poškození, zničení a znečištění hřiště a herních prvků je trestné. Každý, kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.

Návštěvník je povinen:

 • Seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování, šetřit a chránit prostory a vybavení hřiště.
 • Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku.
 • Zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí.

Návštěvníkům je zakázáno:

 • Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoli úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením herních prvků.
 • Používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů. V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru hřiště a herních prvků.

 

Provozovatel:                    RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ ZÓNA s.r.o.

                                            U Soudu 6199/25, Ostrava- Poruba, 708 00

                                            IČ: 03422445

  • Sídlo
  • Karvinská 1237
  • 735 53
  • Dolní Lutyně
  • Kontakty
  • + 420 778 745 574
  • info.penzion-lutena@seznam.cz

  Restaurace a penzion Lutena v Dolní Lutyni hodnocení